Regulamentul Compartimentului de Management a Informatizarii

Capitolul I. Dispoziţii generaleArt. 1.

 1. DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT AL INFORMATIZĂRII (DMI) este o structură înfiinţată în temeiul Legii nr. 84/1995 (cu modificările ulterioare), în subordinea Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi.
 2. Departamentul de management al informatizării nu are personalitate juridică, reprezentarea sa juridică fiind asigurată de Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi.
 3. Departamentul de management al informatizării îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia română, cu dispoziţiile propriului statut, şi respectiv propriului regulament.
 4. În momentul constituirii, sediul DMI este în Iaşi, str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr. 27, corp Facultatea de Automatică şi Calculatoare, et. 2, cam. C 2-6. Un nou sediu al DMI este în curs de organizare în clădirea Facultăţii de Mecanică, Secţia Utilaj Tehnologic Textil-Mecatronică, parter, corp amfiteatre.

Art. 2. Departamentul de management al informatizării coordonează activitatea de management al informatizării în Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, desfăşurându-şi activitatea în subordinea Senatului şi Rectorului universităţii.

Art. 3. Prevederile prezentului regulament sunt completate de cele prevăzute în Regulamentul privind utilizarea reţelei informatice a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, document în care sunt făcute şi precizările cu privire la definirea termenilor utilizaţi în descrierea sistemului informatic al universităţii.

 

Capitolul II. Misiune şi obiective

Art. 4. Departamentul de management al informatizării are ca misiune managementul activităţilor privind sistemul informaţional al Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, în conformitate cu strategia hotărâtă la nivelul conducerii universităţii pentru introducerea şi dezvoltarea tehnologiilor informatice necesare în activităţile procesului de învăţământ şi cercetare.

Art. 5. Departamentul de management al informatizării asigură punerea în execuţie a acelor hotărâri ale forurilor de conducere ale universităţii care privesc sistemul informaţional, hotărâri la a căror fundamentare a fost consultat şi DMI, sub toate aspectele care pot fi implicate – planificare, organizare, implementare.

Art. 6. Departamentul de management al informatizării are ca obiectiv deservirea tuturor facultăţilor, departamentelor, precum şi serviciilor administrative ale universităţii în vederea utilizării eficiente a facilităţilor oferite de tehnologiile informatice.

 

Capitolul III. Organizarea şi activitatea departamentului

Art. 7. Departamentul de management al informatizării este constituit din următoarele structuri – Colectivul de Informatizare, Biroul Sisteme de comunicaţii şi Biroul Întreţinere – Service. Birourile Sisteme de comunicaţii şi Întreţinere – Service sunt conduse de câte un şef de birou, subordonat directorului departamentului. Cele trei structuri ale departamentului sunt formate din personal angajat, organizarea şi subordonarea fiind explicitate în organigrama din figura următoare. Directorul departamentului este subordonat Rectorului universităţii, iar activitatea departamentului are o dublă subordonare: aceea a Senatului în privinţa deciziilor strategice pentru organizarea şi funcţionarea departamentului, şi respectiv a Rectorului universităţii în privinţa deciziilor privind funcţionarea curentă. În condiţiile unor extinderi viitoare ale Colectivului de Informatizare acesta va putea forma un Birou de Informatizare.

Art. 8. Atribuţiile directorului Departamentului de management al informatizării sunt:

 1. coordonează întreaga activitate a departamentului;
 2. stabileşte strategia şi planul anual de activităţi al departamentului, în aşa fel încât să asigure punerea în practică a strategiei informaţionale hotărâte la nivelul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi;
 3. coordonează proiectele de modernizare a infrastructurii de comunicaţii şi de implementare a aplicaţilor software destinate managementului procesului educaţional şi de cercetare;
 4. stabileşte politica de personal a departamentului, inclusiv în privinţa numirii conducătorilor structurilor componente ale departamentului;
 5. stabileşte şi menţine legături de colaborare cu parteneri din domeniul tehnologiilor informatice pentru dezvoltarea facilităţilor oferite utilizatorilor sistemului informatic al universităţii;
 6. contribuie la organizarea şi dezvoltarea site-ului universităţii împreună cu persoanele responsabile pentru imaginea universitară;
 7. propune organizarea concursurile pentru ocuparea posturilor din schema de personal a departamentului;
 8. stabileşte şi supune spre aprobarea Rectorului şi Senatului universităţii bugetul de venituri şi cheltuieli al departamentului;
 9. elaborează raportul anual cu privire la activitatea departamentului;
 10. avizează sancţionarea utilizatorilor care încalcă prevederile prevăzute în Regulamentul privind utilizarea reţelei informatice a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, atunci când este cazul, şi în acord cu forurile de conducere ale universităţii/facultăţilor.

Art. 9. Conform misiunii şi obiectivelor stabilite la Art. 4, 5 şi 6, Colectivul de Informatizare va desfăşura următoarele activităţi:

 1. realizarea, mentenanţa şi actualizarea unui sistem integrat de gestiune a activităţii didactice şi a parcursului pe care îl urmează studenţii de la admitere până la finalizarea studiilor; sistemul respectiv vizează toate facultăţile, departamentele universităţii, precum şi activitatea Rectoratului universităţii;
 2. dezvoltarea şi mentenanţa sistemului informatic privind activităţile de cercetare, de resurse umane şi financiar contabile de la nivelul universităţii, cu finalitatea obţinerii unui sistem informatic integrat de management al activităţii universităţii;
 3. dezvoltarea şi actualizarea sistemului informatic de prezentare a universităţii, în colaborare cu Prorectoratul cu activitatea de Relaţii internaţionale şi imagine universitară şi reprezentanţii facultăţilor;
 4. acordarea de asistenţă directă tuturor facultăţilor şi departamentelor universităţii, precum şi serviciilor administrative pentru utilizarea sistemului informatic al universităţii.

Art. 10. Conform misiunii şi obiectivelor stabilite la Art. 4, 5 şi 6, Biroul Sisteme de comunicaţii va desfăşura următoarele activităţi:

 1. asigurarea funcţionării şi întreţinerea sistemului de comunicaţii al universităţii determinând un acces fiabil la facilităţile de Internet şi Intranet pentru cadrele didactice, studenţii şi personalul universităţii;
 2. asigurarea dezvoltării/modernizării sistemului de comunicaţii în conformitate cu actualizările necesare din punct de vedere tehnologic şi cu modificările intervenite în infrastructura şi logistica universităţii;
 3. administrarea reţelei informatice de la nivelul universităţii aflate în patrimoniu DMI, inclusiv în privinţa asigurării securităţii acesteia;
 4. supervizarea achiziţiilor hardware/software care trebuie corelate cu activităţile strategice de informatizare a universităţii.

Art. 11. Atribuţiile şefului de birou Sisteme de comunicaţii sunt:

 1. contribuie la elaborarea strategiei privind reţeaua de comunicaţii a universităţii;
 2. participă la elaborarea proiectelor de modernizare şi extindere a infrastructurii de comunicaţii;
 3. coordonează asigurarea accesului la facilităţile sistemului de comunicaţii pentru personalul universităţii;
 4. colaborează cu serviciul tehnic şi cel de achiziţii în vederea realizării activităţilor privind mentenanţa şi dezvoltarea sistemului de comunicaţii al universităţii;
 5. stabileşte, împreună cu directorul DMI, regulile de utilizare a reţelei de comunicaţii a universităţii în vederea asigurării securităţii acesteia; regulile respective sunt cuprinse într-un document distinct – Regulamentul privind utilizarea reţelei informatice a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi;
 6. contribuie la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, respectiv a raportului anual al DMI, în privinţa aspectelor care privesc Biroul Sisteme de comunicaţii;
 7. colaborează cu directorul departamentului în stabilirea politicii de personal a Biroului Sisteme de comunicaţii.

Art. 12. Conform misiunii şi obiectivelor stabilite la Art. 4, 5 şi 6, Biroul Întreţinere – Service va desfăşura următoarele activităţi:

 1. realizarea/supervizarea operaţiilor de întreţinere şi depanare a resurselor hardware din sistemele de calcul utilizate în activităţile didactice, de cercetare sau în activităţi suport;
 2. supervizarea achiziţiilor hardware/software care trebuie corelate cu activităţile strategice de informatizare a universităţii.
 3. supervizarea funcţionării în condiţii optime a sistemului de comunicaţii voce al universităţii.

Art. 13. Atribuţiile şefului de birou Întreţinere – Service sunt:

 1. coordonează Biroul de Întreţinere-Service;
 2. colaborează cu serviciile universităţii în vederea realizării activităţilor privind mentenanţa
  şi dezvoltarea resurselor de calcul ale reţelei informatice din universitate;
 3. avizează, din punct de vedere tehnic, referatele de achiziţie tehnică de calcul în vederea depanării sau măririi performanţelor resurselor de calcul din universitate;
 4. acordă asistenţă tehnică de specialitate utilizatorilor de tehnică de calcul în probleme de hardware şi drivere software;
 5. coordonează activitatea privind asigurarea funcţionarii sistemului de comunicaţii voce al universităţii.

Art. 14. Directorul departamentului şi/sau conducătorii celor 3 structuri ale departamentului pot fi invitaţi la şedinţele de Birou Senat şi la şedinţele Senatului.

Art. 15. Departamentul de management al informatizării colaborează cu reprezentanţii facultăţilor desemnaţi pentru asigurarea legăturii privind sistemul informatic al universităţii.

 

Capitolul IV. Patrimoniul Departamentului de Management al Informatizării; susţinerea financiară

Art. 16. La data înfiinţării, patrimoniul DMI este următorul:

 1. reţea externă platforma Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi;
 2. nouă servere Linux şi infrastructura aferentă;
 3. mobilier (mese, scaune, dulapuri şi altele similare).

Art. 17. Departamentul de management al informatizării este finanţat de la bugetul centralizat al Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, pe baza unei metodologii care va fi stabilită ulterior, cu aprobarea Senatului universităţii.

Art. 18.

 1. Departamentul de management al informatizării poate obţine venituri proprii, acestea provenind din următoarele surse: donaţii, proiecte, granturi, sponsorizări, activităţi de consultanţă, training.
 2. Veniturile încasate vor fi utilizate astfel:
  1. 15% la fondul centralizat al universităţii;
  2. 85% pentru acoperirea activităţii DMI.

 

Capitolul V. Drepturile şi obligaţiile angajaţilor Departamentului de Management al Informatizării

Art. 19. Angajaţii DMI beneficiază de:

 1. drepturile de muncă şi salariale prevăzute de legislaţia muncii;
 2. drepturile rezultate din mecanismele pe care le hotărăşte Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru politica de resurse umane şi respectiv politica privind dezvoltarea domeniului informatic.

Art. 20. Angajaţii DMI au următoarele obligaţii:

 1. să respecte prevederile legale cu privire la statutul şi gestionarea informaţiilor electronice;
 2. să respecte deontologia profesională în domeniul sistemelor informatice;
 3. să asigure păstrarea confidenţialităţii informaţiilor electronice gestionate ca atribuţii de serviciu.

 

Capitolul VI. Facilităţi oferite utilizatorilor. Drepturi şi obligaţii ale acestora

Art. 21. În conformitate cu strategia stabilită la nivelul conducerii universităţii, DMI urmăreşte asigurarea cât mai extinsă, accesibilă şi eficientă a serviciilor şi facilităţilor sistemului informatic pentru toţi utilizatorii din cadrul universităţii: servicii Internet, de comunicare electronică, cele corespunzătoare managementului fluxului electronic de informaţii în universitate.

Art. 22. Reţeaua de comunicaţii a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi este afiliată la reţeaua naţională educaţională RoEduNet; în consecinţă, utilizatorii reţelei de comunicaţii a universităţii trebuie să respecte atât Regulamentele RoEduNet (publicate pe site-ul http://www.roedu.net/), cât şi documentul distinct, specific universităţii – Regulamentul privind utilizarea reţelei informatice a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Art. 23. Informaţiile publicate electronic de către Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi pe site-ul propriu (http://www.tuiasi.ro/) sunt proprietatea universităţii. Acestea sunt informaţii cu caracter public, dar folosirea lor de către persoane sau entităţi din interiorul sau dinafara universităţii pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost oferite este pasibilă sancţiunilor prevăzute în legislaţia în vigoare.

Art. 24. Componentele hardware şi software ale sistemului informatic al universităţii sunt utilizate pentru asigurarea serviciilor informatice pentru cadre didactice, studenţi, ceilalţi angajaţi, servicii destinate scopurilor didactice, de cercetare, sau pentru îndeplinirea altor atribuţii de serviciu, fiind interzisă orice utilizare neconformă cu aceasta prevedere; în cazul încălcării acestui articol, persoanele în cauză vor suporta, după caz, sancţiunile legale, cele hotărâte de conducerea DMI şi avizate de conducerea universităţii, respectiv cele prevăzute în Regulamentul privind utilizarea reţelei informatice a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Art. 25. Utilizatorilor sistemului informatic al universităţii (personalul angajat, studenţii) le este interzis să permită folosirea acestuia în mod direct sau indirect unor persoane dinafara universităţii.

Art. 26. Utilizatorii vor transmite şi stoca prin/în reţeaua sistemului informatic al universităţii numai informaţii motivate de interesul academic. De asemenea, utilizatorii au obligaţia de a informa DMI asupra unor intruziuni străine, sau observării unor operaţii efectuate de alte persoane şi care sunt interzise conform prezentului regulament.

 

Capitolul VII. Dispoziţii finale

Art. 27. Prezentul regulament este valabil pe toată durata de funcţionare a Departamentului de management al informatizării, modificarea sau completarea acestuia urmând a se efectua doar cu aprobarea Senatului Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi şi intră în vigoare în ziua următoare celei în care a fost aprobată.

Art. 28. Prevederile prezentului Regulament se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.

Art. 29. Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi din 24.03.2009 şi intră în vigoare începând cu ziua următoare.

Ultima actualizare: 25 Iunie 2010