Regulamentul de utilizare a retelei TUIASI

Capitolul I. Reţeaua informatică a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Art. 1. Reţeaua Informatică a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi (RI-UTI) cuprinde totalitatea resurselor de calcul şi comunicaţie.

Art. 2. RI-UTI are ca scop sprijinirea procesului de învăţământ şi cercetare prin mijloacele de comunicaţie şi serviciile informatice oferite de resursele de calcul şi comunicaţie interconectate în campusul universitar şi campusul studenţesc.

Art. 3. Orice activitate care se desfăşoară prin intermediul RI-UTI trebuie să respecte legislaţia internă şi internaţională (Legea nr. 64/2004, Legea nr. 285/2004, Legea nr. 451/2004, Legea nr. 496/2004, Legea nr. 506/2004, Legea nr. 51/2003, Legea nr. 161/2003, Legea nr. 196/2003, Legea 365/2002, Legea nr. 455/2001, Legea nr. 677/2001, Legea nr. 8/1996, HG nr. 1308/2002, Convenţia privind Criminalitatea Informatică a Consiliului Europei, Declaraţia privind libertatea comunicării pe Internet a Consiliului Europei, etc.), regulamentele reţelei naţionale educaţionale RoEduNet la care Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi este afiliată, prevederile privind obligaţiile utilizatorilor stipulate prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului de Management al Informatizării, precum şi prezentul regulament.

Art. 4. Administratorul RI-UTI este Departamentului de Management al Informatizării, structură creată prin decizie a Senatului Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi (Hotărâre Nr. 206/02.02.2009). Acesta are ca sarcini:

 1. asigurarea funcţionării în bune condiţii a RI-UTI;
 2. planificarea şi coordonarea dezvoltării RI-UTI;
 3. acordarea de asistenţă tehnică de specialitate utilizatorilor;
 4. stabilirea regulilor şi politicilor de utilizare a RI-UTI;
 5. administrarea propriu-zisă.

Art. 5. Prezentul regulament este elaborat de către Departamentul de Management al Informatizării şi este motivat strict tehnic de necesitatea menţinerii în funcţiune în condiţii de siguranţă şi de necesitatea unei dezvoltări normale a unei resurse informaţionale, considerată de universitate ca obiectiv strategic. El trebuie privit ca un instrument de protecţie a muncii utilizatorilor, şi nu ca un element restrictiv.

 

Capitolul II. Definiţii şi termeni utilizaţi

Art. 6. Internet este reţeaua internaţională de calculatoare. Regulile acestei reţele se regăsesc în prevederile INTERNIC, RIPE, etc.

Art. 7. Resursă de calcul este orice obiect (fizic sau logic) cu care se poate realiza o procesare a informaţiei (indiferent de natura acesteia). Exemple de resurse de calcul (fără a se limita însă numai la acestea) sunt: calculatoarele individuale, serverele de reţea.

Art. 8. Sistemul de comunicaţie format din resurse de comunicaţie reprezintă partea logică şi fizică care face posibil schimbul de informaţii între resursele de calcul. Exemple de resurse de comunicaţie (fără a se limita însă numai la acestea) sunt: routerele, switchurile, modemurile, huburile, elementele de legătură.

Art. 9. Cont este o entitate specificată printr-un identificator şi/sau parolă pentru accesul la sistemul de comunicaţie şi/sau la o resursă de calcul.

Art. 10. Utilizator este orice persoană ce foloseşte RI-UTI.

Art. 11. Administrator de reţea este o persoană calificată şi autorizată, responsabilă pentru gestionarea şi operarea unor resurse de calcul şi/sau de comunicaţie pentru uzul altor persoane.

Art. 12. Administrator Web este o persoană calificată şi autorizată, responsabilă pentru gestionarea şi operarea unor resurse şi informaţii care formează un site Web.

 

Capitolul III. Drepturile şi obligaţiile administratorilor şi utilizatorilor RI-UTI

Art. 13. Administratorul RI-UTI va răspunde de buna funcţionare a resursei/resurselor pe care le are în administrare şi de stabilirea regulilor de utilizare a acestora.

Art. 14. Administratorul are obligaţia de a-şi perfecţiona în mod constant pregătirea profesională.

Art. 15. Administratorul, fiind automat şi utilizator, trebuie să respecte secţiunea referitoare la utilizatorii RI-UTI.

Art. 16. Având drepturi sporite faţă de utilizatorii obişnuiţi, administratorii nu trebuie să abuzeze de acestea.

Art. 17. Administratorul va controla periodic starea resurselor pe care le are în administrare şi va semnala celor abilitaţi disfuncţionalităţile apărute.

Art. 18. Administratorul ia măsuri pentru descoperirea oricărei utilizări neautorizate sau ilegale a resurselor pe care le administrează, precum şi a autorilor acestor abuzuri.

Art. 19. Administratorul are dreptul să ia măsuri de restricţionare fără notificare a accesului la RI-UTI asupra utilizatorilor care încalcă prezentul regulament sau legislaţia în vigoare, atunci când situaţia o impune – continuarea activităţii acelor utilizatori pune în pericol funcţionarea şi/sau securitatea RI-UTI.

Art. 20. În cazul în care un administrator încalcă acest regulament el va fi avertizat. Dacă abaterea se repetă el va fi sancţionat prin retragerea calităţii de administrator.

Art. 21. Utilizatorii RI-UTI sunt:

 1. cadre didactice;
 2. cercetători;
 3. personal administrativ;
 4. studenţi;
 5. colaboratori ai Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, care solicită calitatea de utilizator.

Art. 22. Pot deveni utilizatori ai RI-UTI, în baza unei cereri motivate şi a unei recomandări din partea unui cadru didactic din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi:

 1. profesori şi studenţi ai altor instituţii de învăţământ superior;
 2. specialişti din industrie, cercetători, etc.

Art. 23. Se consideră a priori că toţi utilizatorii sunt de bună credinţă şi comportamentul lor este corespunzător unor standarde ridicate de morală şi etică. Următoarele principii stabilesc regulile de conduită pentru utilizatorii RI-UTI.

Art. 24. Utilizatorii au obligaţia de a citi şi a cunoaşte prevederile acestui regulament. Neştiinţa şi ignoranţa nu pot fi folosite drept scuză pentru cauzarea de disfuncţionalităţi ale RI-UTI sau încălcări ale regulamentului sau ale legislaţiei în vigoare.

Art. 25. Utilizatorii poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile executate nemijlocit din conturile pe care le au la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, precum şi de pe resursele de calcul/comunicaţie pe care le folosesc.

Art. 26. Resursele şi serviciile RI-UTI vor fi folosite în mod responsabil, etic, în spirit deschis, academic şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 27. Utilizatorii vor folosi numai acele resurse pe care sunt autorizaţi să le folosească, indiferent dacă sunt resurse ale RI-UTI sau resurse accesibile în Internet.

Art. 28. Utilizatorii vor lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura integritatea şi confidenţialitatea resurselor hardware şi software din RI-UTI. În particular, utilizatorii:

 1. nu vor divulga altor persoane parolele/mecanismele de acces şi nu vor oferi drept de folosire a conturilor proprii;
 2. vor păstra secretul parolelor;
 3. nu vor face publice informaţii legate de structura şi organizarea RI-UTI.

Art. 29. Utilizatorii se obligă să asigure securitatea RI-UTI. Departamentul de Management al Informatizării nu îşi asumă responsabilitatea în cazul apariţiei oricăror probleme de securitate în acele subsisteme ale RI-UTI aflate în administrarea utilizatorilor (reţele locale ale utilizatorilor, etc.), obligaţia de a-şi asigura securitatea aparţinând în exclusivitate acestora.

Art. 30. Utilizatorii vor folosi în RI-UTI date şi software numai în condiţiile respectării legilor privind dreptul de autor şi licenţiere ale posesorilor acestora.

Art. 31. Utilizatorii vor respecta regulile stabilite de administratorii altor reţele externe, atunci când accesează resursele acestora, precum şi regulile stabilite prin prezentul regulament şi de legislaţia în vigoare.

Art. 32. Utilizatorii vor respecta caracterul personal al datelor şi resurselor de calcul/comunicaţie aparţinând celorlalţi utilizatori.

Art. 33. Datele transmise şi stocate în RI-UTI trebuie să fie informaţii motivate de interesul academic al utilizatorilor, interes care nu poate presupune:

 1. generare de trafic neacademic;
 2. perturbare a traficului RI-UTI;
 3. promovare de activităţi comerciale neautorizate;
 4. generare de trafic excesiv, care împiedică funcţionarea reţelei în condiţii normale;
 5. transferuri de materiale pornografice;
 6. transferuri de materiale care contravin legilor drepturilor de autor (software piratat, filme, muzică, etc.);
 7. tentative de exploatare a problemelor de securitate care pot apărea (accesul, alterarea sau ştergerea neautorizată a datelor sau software-ului, răspândirea de aplicaţii informatice
  din categoria software-ului maliţios: viruşi, troieni, viermi, spyware, etc.);
 8. distrugerea sau încercarea de a distruge securitatea RI-UTI;
 9. compromiterea sau tentativa de compromitere a integrităţii resurselor de calcul/comunicaţie;
 10. hărţuirea altor utilizatori;
 11. utilizarea resurselor, în particular poştă electronică, servere de Web şi buletine, pentru a transmite mesaje obscene, repetate, frauduloase sau nesolicitate, cu caracter comercial (de exemplu, spam).
 12. utilizarea de software fără a cunoaşte efectele pe care acesta le produce;
 13. pentru exemple de activităţi interzise se va consulta şi Anexa 1.

Art. 34. Utilizatorii sunt obligaţi să trateze RI-UTI ca pe o resursă comună, care trebuie să fie protejată şi să semnaleze la Departamentul de Management al Informatizării orice intruziune străină în reţea sau operaţiune din clasa descrisă anterior (în Art. 33).

Art. 35. Este interzisă adăugarea, modificarea sau scoaterea de resurse în sau din RI-UTI fără acordul Departamentului de Management al Informatizării. Departamentul de Management al Informatizării îşi rezervă dreptul de a anula modificările făcute fără acordul său.

Art. 36. RI-UTI se declară a fi un mediu de lucru şi comunicare academic şi deschis. Utilizatorii sunt invitaţi să se trateze reciproc în mod politicos şi cordial. Partenerii noştri din Internet se aşteaptă să găsească în Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi un mediu academic atunci când solicită informaţii, motiv pentru care utilizatorii vor lua măsuri pentru a se autoidentifica corect atât în cadrul RI-UTI, cât şi în corespondenţa electronică pe care o trimit.

Art. 37. Utilizatorii RI-UTI au dreptul la confidenţialitate asupra corespondenţei şi datelor pe care le deţin în resursele din RI-UTI. Totuşi, ei trebuie să accepte un grad rezonabil de asigurare a acestui drept. Penele de sistem hardware şi/sau software, defecţiunile de proiectare a instrumentelor folosite pot duce la căderea sistemelor de securitate şi neasigurarea temporară a caracterului confidenţial al datelor sau chiar la distrugerea unor informaţii. În plus, utilizatorii trebuie să accepte dreptul administratorilor RI-UTI de a accesa informaţiile personale, şi anume doar în situaţiile în care accesul respectiv este justificat de necesitatea administrării reţelei, şi/sau în scopul verificării respectării regulilor stabilite prin acest regulament, precum şi prin legislaţia în vigoare.

Art. 38. Regulile de conduită stabilite de prezentul regulament sunt acceptate liber, prin consimţământ scris, de către fiecare utilizator în parte, în momentul dobândirii calităţii de utilizator. Nerespectarea lor ulterioară atrage după sine pierderea fără o notificare prealabilă a calităţii de utilizator şi, în funcţie de caz, răspunderile civile şi/sau penale corespunzătoare legislaţiei în vigoare.

Art. 39. Pe măsura dezvoltării RI-UTI pot apare probleme specifice noi şi pot fi necesare completări, modificări ale acestui regulament. Departamentul de Management al Informatizării îşi rezervă dreptul de modificare a regulamentului cu aprobarea Senatului Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, iar orice modificare a regulamentului va fi adusă la cunoştinţa utilizatorilor şi va fi publicată pe site-ul Web al universităţii.

 

Capitolul IV. DISPOZIŢII FINALE

Art. 40. Prezentul regulament este valabil pe toată durata de funcţionare a Departamentului de Management al Informatizării, modificarea sau completarea acestuia urmând a se efectua doar cu aprobarea Senatului Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi şi intră în vigoare în ziua următoare celei în care a fost aprobată.

Art. 41. Prevederile prezentului Regulament se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.

Art. 42. Prezentul regulament este însoţit şase anexe:

 1. Anexa 1: Lista de activităţi interzise în Reţeaua Informatică a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi (.doc/.pdf)
 2. Anexa 2: Fişa de administrator de reţea (.doc/.pdf)
 3. Anexa 3: Fişa de administrator Web (.doc/.pdf)
 4. Anexa 4: Fişa de conectare a resurselor de calcul/comunicaţie (.doc/.pdf)
 5. Anexa 5: Fişa pentru cont de e-mail (.doc/.pdf)
 6. Anexa 6: Fişa pentru cont de lucru (.doc/.pdf)

Aceste anexe fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 43. Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi din 24.03.2009 şi intră în vigoare începând cu ziua următoare.

Ultima actualizare: 18 Mai 2009